Augmenter les bas salaires : oui mais comment ? | Lage lonen verhogen : ja, maar hoe ?

(Tekst in het nederlands hieronder)

Sans modification des règles fiscales, beaucoup de travailleurs avec de petits salaires pourraient ne pas profiter des changements envisagés

Il semble qu’il y ait un large consensus pour augmenter le net pour les petits salaires.

On peut certes le faire en augmentant le salaire brut mais il est plus que probable qu’on passera plutôt par des allégements des prélèvements obligatoires (cotisations sociales personnelles et/ou précompte professionnel).

Les idées ne manquent pas pour y arriver : gonfler le bonus social et donc fiscal, augmenter la quotité exonérée d’impôt, relever le forfait maximum pour les frais professionnels, etc.

Le problème : ces mesures n’apporteraient aucun euro en plus à beaucoup de travailleurs à petits salaires, en particulier des travailleurs à temps partiel et/ou avec charge d’enfants.

Ce problème est explicité et illustré dans la Brève n°41 de l’Institut pour un Développement Durable.

Mais cette Brève propose aussi une solution pour dépasser ce problème : introduire dans le calcul de l’IPP la possibilité d’un précompte négatif, autrement dit que dans certains configurations, le net versé pourrait être supérieur au revenu imposable.

Plus de développements dans la note jointe.


Zonder wijzigingen in de belastingregels zullen veel werknemers met lage lonen mogelijk niet profiteren van de voorgestelde belastinghervormingen

Er lijkt een brede consensus te bestaan om het nettobedrag voor de lage lonen te verhogen.

Dit kan zeker gebeuren door het brutoloon te verhogen, maar het is meer dan waarschijnlijk dat dit zal gebeuren via verlagingen van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen en/of de bedrijfsvoorheffing.

Er is geen gebrek aan ideeën om dit te bereiken: het opblazen van de sociale en dus de fiscale bonus, het verhogen van het belastingvrije gedeelte, het verhogen van het maximale forfaitaire bedrag voor de beroepskosten, enz.

Het probleem: deze maatregelen zouden geen extra euro’s opleveren voor veel werknemers met lage lonen, met name deeltijdwerkers en/of werknemers met kinderen.

Dit probleem wordt uitgelegd en geïllustreerd in de Brève n°41 van het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling.

Maar deze Brève stelt ook een oplossing voor om dit probleem te overwinnen: om bij de berekening van de IPP de mogelijkheid van een negatieve bedrijfsvoorheffing in te voeren, d.w.z. in bepaalde configuraties zou het netto betaalde inkomen hoger kunnen zijn dan het belastbare inkomen.

Meer ontwikkelingen in de bijgevoegde nota.

Leave a Reply